Search

Pestprotocol

 Inleiding : waarom een pestprotocol?

 

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Voorwaarde is dan wel dat pesten als probleem gezien wordt door alle direct betrokken partijen:Leerlingen

( gepeste kind, pester en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouder(s), verzorger(s) van zowel de pester als de gepeste leerling.

Als school moeten wij proberen preventief te werk te gaan dat wil zeggen dat er wekelijks gewerkt wordt met de methode Goed gedaan! Bovendien wordt het onderwerp pesten bespreekbaar gemaakt als er sprake is van een concreet geval van pesten.

Helaas is het niet altijd makkelijk om te signaleren of een kind gepest wordt of niet. Hierbij hebben de leerkrachten de steun nodig van de medeleerlingen en van de ouders van het gepeste kind.

We hopen met dit pestprotocol een middel te hebben waarmee we een veilige leer – en leefomgeving creëren voor elk kind binnen onze school.

 

 Begripsomschrijving : plagen en pesten en het verschil ertussen.

 

We spreken over plagen wanneer kinderen min of meer aan elkaar gewaagd zijn en het vertoonde gedrag een uitnodigend karakter heeft om iets terug te geven vanuit een onschuldige sfeer. Het gaat om een prikkelend spelletje dat door geen van de betrokkenen als bedreigend of echt vervelend wordt ervaren. Er is sprake van een pedagogische waarde: door elkaar eens uit te dagen leren kinderen heel goed met allerlei conflicten om te gaan. Dat is een vaardigheid die later in hun leven van pas komt.

Het specifieke van pesten is het bedreigende en vooral systematische karakter. We spreken van pestgedrag als het daarnaast ook nog regelmatig gebeurt waardoor de veiligheid van de omgeving van het kind wordt aangetast. De inzet van het pestgedrag is altijd de macht door intimidatie. Bij dit echte pestgedrag is er sprake van een vaste rolverdeling bij de betrokkenen.

Voorbeelden van specifiek pestgedrag:

 • Nooit iemand bij de eigen naam noemen maar altijd bij de bijnaam
 • Zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot
 • Een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven
 • Briefjes doorgeven
 • Opmerkingen maken over kleding, schoeisel, haardracht enz.
 • Isoleren
 • Buiten school opwachten, slaan of schoppen
 • Bezittingen afpakken
 • Schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer 
 Hoe willen we daarmee omgaan?

 

Preventief door:

 • Aan het begin van het schooljaar de vertrouwenspersoon ( de Ib-er) bij de kinderen te introduceren. De kinderen kunnen altijd hulp inroepen bij pestgedrag
 • Bespreken van de 10 gouden regels in de groepen 3 y/m 8
 • Wekelijks lessen te volgen uit de SOVA methode “Goed gedaan”.

 

Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch de kop opsteekt beschikt de school over een directe aanpak:

Stap 1

Er eerst zelf uit komen, eventueel met behulp van de grote groep. Weet de vertrouwenspersoon ervan?

Stap 2

Op het moment dat een van de kinderen de verliezer of zondebok wordt, wordt de leerkracht erbij geroepen. Het probleem wordt aan hem / haar voorgelegd

Stap 3

De partijen worden bij elkaar gebracht voor een verhelderinggesprek. Het probleem is nu duidelijk omschreven en er worden schriftelijk afspraken gemaakt. Ook wordt een datum genoemd voor een vervolggesprek

Stap 4

Bij herhaling van het pestgedrag komt er een gesprek met de ouders van de pester en de directie. Dit gesprek wordt vastgelegd en komt in het leerling-dossier. Aan de pester worden sancties opgelegd variërend van in de pauze binnen blijven tot het maken van een stelopdracht over zijn/ haar rol in de pesterijen.

Stap 5

Als er nog geen verbetering is opgetreden wordt aan de ouders voorgesteld professionele hulp in te schakelen

Stap 6

Mochten de ouders stap 5 weigeren en het pestgedrag gaat gewoon door, dan treedt het protocol “ Schorsen en verwijderen” in werking. 

 

 Begeleiding van de gepeste leerling

 

 • Altijd serieus ingaan op de hulpvraag; medeleven tonen en nagaan door wie er wordt gepest
 • Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor, tijdens en na het pesten
 • Actie is reactie: zoeken en oefenen van een andere reactie, bijvoorbeeld je niet afzonderen of weglopen
 • Nagaan welke oplossing het kind zelf wil
 • Schriftelijke verwerking d.m.v. verwerkingsschriftje. Het gaat hier om een vertrouwelijk document tussen leerling en leerkracht om traumatische ervaringen op te schrijven of te tekenen.
 • Praten met de ouders van de gepeste leerling
 • Wellicht professionele hulp inroepen om kind weerbaar te maken 
 Begeleiding van de pester

 

 • Zoeken naar de reden van het pesten ( baas willen zijn, jaloezie, verveling enz.)
 • Laten inzien wat het effect van het pesten is op het slachtoffer
 • Excuses laten aanbieden
 • In laten zien welke leuke kanten de gepeste leerling heeft
 • Straffen als pesten doorgaat, belonen als het kind zich aan de afspraken houdt
 • Contact leggen tussen ouders en school, inleven in het kind; wat kan de oorzaak zijn van het pestgedrag?
 • Inschakelen van professionele hulp  
 Adviezen aan de ouders van onze school

 

Aan de ouders van het gepeste kind willen we de volgende adviezen geven:

 • Blijf in gesprek met uw kind, neem uw kind serieus
 • Als pesten niet op school gebeurt, probeer dan contact op te nemen met de ouders van de pester om het probleem bespreekbaar te maken
 • Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken
 • Door positieve stimulering kan het zelfrespect vergroot worden of weer terug komen
 • Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt

 

Aan de ouders van de pester willen we de volgende adviezen geven:

 • Elk kind loopt kans een pester te worden
 • Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen
 • Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet
 • Besteed extra aandacht aan uw kind
 • Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag
 • Maak uw kind duidelijk dat u achter de aanpak van de school staat

 

Aan alle andere ouders willen we vragen om:

 • Uw kind te stimuleren om op een goede manier met andere kinderen om te gaan
 • Uw kind te wijzen op het feit dat het geen klikken is om te vertellen dat er gepest wordt
 • Uw kind te leren om voor anderen op te komen
 • Uw kind te leren voor zichzelf op te komen 
 De 10 gouden regels

 

De belangrijkste regel van het pesten luidt:

 

Word je gepest, praat er thuis en op school over. Je mag het niet geheim houden!

 

Het pestprotocol wordt in 10 gouden regels samengevat. Aan het begin van elk schooljaar wordt hier wekelijks aandacht aan besteed. Deze regels hangen in ieder klaslokaal.

 

Stichting